Kallelse till Väv i Västs årsmöte 2019-03-21 kl. 10:00-14:00 på
Rörstrand Museum, Lidköping
Adress: Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Motioner
Motion från medlemmar ska vara hos styrelsen senast 1 februari. Skickas till Vavivast@gmail.com
Anmälan
Anmälan till anmalan@vavivast.se
Dagordningen för mötet
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet
§ 7 Verksamhetsberättelseför år 2019 samt ekonomiska berättelse
§ 8 Revisorernas berättelse för år 2019
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av ordförande för 1 år
§ 11 Val av ledamöter på 2 år
§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år
§ 13 Val av valberedning
§ 15 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte
§ 16 Val av övrig representation
§ 17 Styrelsens förslag
§ 18 Motioner
§ 19 Information om medlemsavgift för innevarande år
§ 20 Fastställande av verksamhetsplan
§ 21 Övrigt
§ 23 Årsmötet avslutas