ÅRSMÖTE 2021

LÖRDAG 13 MARS

DIGITALT 10.00-11.00

 Anmälan om deltagande sker senast 11 mars på anmalan@vavivast.se

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Årsmötets behöriga utlysande 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

§4 Val av sekreterare för årsmötet 

§5 Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet

§6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

§7 Revisorernas berättelse 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§9 Val av ordförande för en tid av 1 år 

§10 Val av ledamöter för en tid av 2 år, årligen väljs halva antalet ledamöter 

§11 Val av 2 revisorer och en suppleant för en tid av 1 år 

§12 Val av valberedning 

§13 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte 

§14 Val av övrig representation 

§15 Styrelsens förslag 

§16 Motioner 

§17 Information om medlemsavgift för innevarande år.

§18 Fastställande av verksamhetsplan 

 

§19 Övrigt