Handlingar till årsmöte

Här kan du läsa handlingarna till årsmötet

Väv i Väst årsmöte

Välkomna till årsmöte 12 mars kl 10 ! säger 2021 års styrelse. Marja, Margareta N, Maria, Margareta R, Margareta O, Mimmi, Miku Maria

Välkommen till Väv i Västs årsmöte. Även i år blir det digitalt och sker kl 10:00 den 12 mars. Anmäl dig senast den 10 mars på: anmalan@vavivast.se  så får du en länk skickad till dig

 

Dagordningen för mötet

§  1  Årsmötet öppnas

§  2  Godkännande av dagordningen

§  3  Årsmötets behöriga utlysande

§  4  Val av ordförande för mötet

§  5  Val av sekreterare för mötet

§  6  Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet

§  7  Verksamhetsberättelseför år 2020 samt ekonomiska berättelse

§  8  Revisorernas berättelse för år 2020

§  9  Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Val av ordförande för 1 år

§ 11 Val av ledamöter på 2 år

§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte

§ 15 Val av övrig representation

§ 16 Styrelsens förslag

§ 17 Motioner

§ 18 Information om medlemsavgift för innevarande år

§ 19 Fastställande av verksamhetsplan

§ 20 Övrigt

§ 21 Årsmötet avslutas