ÅRSMÖTE 2021

LÖRDAG 13 MARS

DIGITALT 10.00-11.00

 Anmälan om deltagande sker senast 11 mars på anmalan@vavivast.se

Handlingarna till mötet hittar du längst ner på sidan

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Årsmötets behöriga utlysande 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

§4 Val av sekreterare för årsmötet 

§5 Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet

§6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

§7 Revisorernas berättelse 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§9 Val av ordförande för en tid av 1 år 

§10 Val av ledamöter för en tid av 2 år, årligen väljs halva antalet ledamöter 

§11 Val av 2 revisorer och en suppleant för en tid av 1 år 

§12 Val av valberedning 

§13 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte 

§14 Val av övrig representation 

§15 Styrelsens förslag 

§16 Motioner

§17 Information om medlemsavgift för innevarande år.

§18 Fastställande av verksamhetsplan 

§19 Övrigt

handlingar årsmöte 13 mars 2021

Dela den här sidan